31-515 Kraków, ul. Bandurskiego 8/1
kom.: 602 659 383, tel./fax: 12 433 11 99
 

Adwokat Krzysztof Roś – praktykuje od 2002 r.

Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo w Federacji Konsumentów Klub Krakowski, Kancelarii Radcy Prawnego Zdzisław Rosiek, Kancelarii Radcy Prawnego Joanna Skrzyniarz. Jako aplikant adwokacki od 2005 roku w Kancelarii Adwokackiej adw. Jan Mastej, Kancelarii Adwokackiej adw. Krystyna Sroczyńska Trzebińska oraz w kontaktach z przedsiębiorcami indywidualnymi. W 2009 roku ukończył aplikację adwokacką, uzyskując wpis na listę adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Krakowie. Jednocześnie rozpoczął indywidualną praktykę zawodową zakładając Kancelarię Adwokacką.Dzięki współpracy z prawnikami i kacelariami z innych miast w Polsce jest w stanie zapewnić swoim Klientom wszechstronną pomoc prawną w każdym miejscu w kraju. Aktualnie współpracuje z Kancelarią Adwokacką Michał Mędryk oraz Kancelarią Adwokacką Artur Czajowski.

Wymagania zawodowe dla adwokata

Adwokat może wykonywać swój zawód w zespołach adwokackich lub indywidualnie (także w formie handlowych spółek osobowych).

Kandydat na adwokata musi ukończyć wyższe studia prawnicze, odbyć aplikację adwokacką, tj. praktykę w adwokaturze oraz zdać egzamin adwokacki. Osoby posiadające tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauki prawne są zwolnieni z konieczności odbycia aplikacji i zdawania egzaminu adwokackiego.

Zawód adwokata polega na świadczeniu pomocy prawnej, a w szczególności na udzielaniu porad prawnych, sporządzaniu opinii prawnych, opracowywaniu projektów aktów prawnych oraz występowaniu przed sądami i urzędami. Adwokaturę stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich. Prawo wykonywania zawodu ma tylko ten, kto został wpisany na listę adwokatów przez okręgową radę adwokacką. W Polsce wpisanych na listę jest ponad 7 tys. adwokatów.

Tajemnica adwokacka

Tajemnica adwokacka – termin prawniczy wprowadzony ustawą z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (Dz.U. z 2019 r. poz. 1513).

Adwokat obowiązany jest zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzielaniem pomocy prawnej. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie.  Adwokata nie można zwolnić od obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowiedział się udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie dotyczy informacji:

  1. udostępnianych na podstawie przepisów o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
  2. przekazywanych na podstawie przepisów rozdziału 11a działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.)